Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Privacybeleid

Het verheugt ons ten zeerste dat u belangstelling hebt getoond voor altaplana.be. Gegevensbescherming heeft voor de archivaris van de website altaplana.be een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van altaplana.be is mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens; indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten via onze website, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke grondslag voor een dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen wij in de regel toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres of het e-mailadres van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), en in overeenstemming met de Nederlandse regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op altaplana.be. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

altaplana.be kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf 18 november 2018.

Privacybeleid

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft de archivaris van altaplana.be talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming te waarborgen van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. De gegevensoverdracht via internet kan echter in principe veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve wegen, bijv. per gewone post, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van altaplana.be is gebaseerd op de termen gebruikt door de Europese wetgever voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat in het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, zijn economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat gebruik wordt gemaakt van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verantwoordelijke voor de verwerking of voor de verwerking verantwoordelijke

De voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld bij EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat, kan in de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor diens benoeming worden bepaald.

Verwerker

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander lichaam die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een ander lichaam aan wie, respectievelijk waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het al dan niet een derde betreft. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of van een lidstaat, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

Derde

Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), andere gegevensbeschermingswetten die in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijn en andere bepalingen in verband met gegevensbescherming is:

Joseph Le Pedriel, archivaris van altaplana.be
E-mail: [email protected]

3. Cookies

De internetpagina's van altaplana.be maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Vele Internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van het datsubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de archvist van altaplana.be de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kan de informatie en het aanbod op onze website geoptimaliseerd worden met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker gemakkelijker te maken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens toegangsgegevens in te voeren wanneer de website wordt opgeroepen, omdat dit door de website wordt overgenomen, en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan op die manier het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van altaplana.be verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een datasubject of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt de archivaris van altaplana.be geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en website-technologie te verzekeren, en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert altaplana.be anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze website te verhogen, en een optimaal beschermingsniveau te verzekeren voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid, zich met opgave van persoonsgegevens op de website van de controller te registreren. Welke persoonsgegevens aan de controller worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectievelijke invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik van de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan verzoeken om doorgifte aan een of meer verwerkers (bijv. een pakketdienst) die de persoonsgegevens ook voor een intern, aan de verantwoordelijke voor de verwerking toe te rekenen doel gebruiken.

Bij registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internetprovider (ISP) toegekende en door de betrokkene gebruikte IP-adres, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het onderzoek naar gepleegde overtredingen mogelijk te maken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de beveiliging van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat, of indien de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met vrijwillige opgave van persoonsgegevens, heeft tot doel de verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen de betrokkene inhouden of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de betreffende materie alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen, dan wel volledig uit het gegevensbestand van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten schrappen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt iedere betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Een functionaris voor gegevensbescherming, die in deze gegevensbeschermingsverklaring met name wordt genoemd, alsmede het gehele team van de voor de verwerking verantwoordelijke staat in dit verband als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrieven

Op de website van altaplana.be wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt, bepaalt welke persoonsgegevens worden doorgegeven en wanneer de nieuwsbrief bij de controller wordt besteld.

altaplana.be informeert zijn klanten regelmatig door middel van een nieuwsbrief over evenementen en nieuws. De nieuwsbrief van altaplana.be kan door de betrokkene alleen worden ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor de verzending van de nieuwsbrief aanmeldt. Naar het e-mailadres dat door de betrokkene voor de eerste keer voor de verzending van de nieuwsbrief is geregistreerd, wordt om juridische redenen een bevestigingse-mail gestuurd in het kader van de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingse-mail wordt gebruikt om aan te tonen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene gemachtigd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om later inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene, en dient derhalve het doel van de rechtsbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of bij een wijziging in de technische omstandigheden. Er vindt geen overdracht plaats van door de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het herroepen van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link te vinden. Het is ook mogelijk om zich te allen tijde direct op de website van de controller af te melden voor de nieuwsbrief of dit op een andere manier aan de controller mee te delen.

7. Nieuwsbrief-Tracking

De nieuwsbrief van altaplana.be bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een in dergelijke e-mails ingebedde miniatuurgrafiek, die in HTML-formaat wordt verstuurd om de registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of het falen van online marketing campagnes mogelijk. Op basis van de ingebedde trackingpixel kan altaplana.be zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend, en welke links in de e-mail door betrokkenen werden opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de desbetreffende afzonderlijke verklaring van toestemming, afgegeven door middel van de double-opt-in procedure, te herroepen. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. altaplana.be beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van altaplana.be bevat informatie die een snel elektronisch contact met ons team mogelijk maakt, evenals een directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres) omvat. Wanneer een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die door de betrokkene op vrijwillige basis aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

9. Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die noodzakelijk is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

10. Rechten van de betrokkene

Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens. Indien een betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming wenden.

Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde gratis informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de betrokken categorieën persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om die periode vast te stellen;
 • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
 • Voorts heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene recht op informatie over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking zonder onnodige vertraging de rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de hem betreffende persoonsgegevens te laten wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de verplichting om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
 • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.
 • Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wenst te verzoeken om het wissen van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door altaplana.be, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

De functionaris voor gegevensbescherming van altaplana.be zal er onverwijld voor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek om gegevenswissing wordt voldaan.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene deze voor de verwerking verantwoordelijken om wissing van alle koppelingen naar, of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens heeft verzocht, voor zover verwerking niet vereist is. De functionaris voor gegevensbescherming van altaplana.be zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
 • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wenst de beperking van de verwerking van persoonsgegevens die door altaplana.be zijn opgeslagen, te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van altaplana.be zal de beperking van de verwerking regelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een overeenkomst in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen. Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking aan de andere te laten doorgeven, voor zover dit technisch haalbaar is en dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de door altaplana.be aangewezen functionaris voor gegevensbescherming.

Recht van verzet

Elke betrokkene heeft het recht dat de Europese wetgever hem toekent om, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, die gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. altaplana.be zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in het geval van het bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Indien altaplana.be persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bij altaplana.be bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal altaplana.be de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door altaplana.be voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

Om het recht op verzet uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van altaplana.be. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn recht op verzet via geautomatiseerde middelen met gebruikmaking van technische specificaties.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem verregaand treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan op grond van EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn neergelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van gerechtvaardigde belangen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt altaplana.be passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van altaplana.be van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene beschikt over het door de Europese wetgever verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de betrokkene het recht wenst uit te oefenen om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van altaplana.be van de verwerkingsverantwoordelijke.

11. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingshandelingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d GDPR. Ten slotte kunnen verwerkingsactiviteiten worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toelaatbaar omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van oordeel dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

12. De gerechtvaardigde belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f GDPR, is ons gerechtvaardigd belang het uitvoeren van onze activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

13. Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium dat wordt gebruikt om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of voor het sluiten van een contract.

14. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; Vereiste voor het sluiten van een contract; Verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractuele partner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming verduidelijkt de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor de sluiting van het contract, of er een verplichting tot verstrekking van de persoonsgegevens bestaat en wat de gevolgen zijn indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

15. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Deze Privacy Policy is geschreven met behulp van de Privacy Policy Generator van de Externe Functionaris voor Gegevensbescherming van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH.

logo van altaplana