Altaplana, world of Francois Schuiten and Benoit Peeters

de onmogelijke & oneindige encyclopedie over de wereld van Schuiten & Peeters

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Bulletin van de Academie der Wetenschappen, Brüsel, GTSJA.


Het Urbicande-netwerk, een faseovergang in het Etherisch Continuüm?

Door professor Nered
Vertaald door Sylvain St-Pierre


Het Urbicande Netwerk, een faseovergang in het Etherisch Continuüm? Het Urbicande Netwerk, een faseovergang in het Etherisch Continuüm?

Inleiding

De geschiedenis van de mensheid is een enorme oceaan die het toneel is geweest van zowel buitengewone gebeurtenissen als glorieuze stormen. De studie en analyse van deze omwentelingen hebben controverses opgeleverd die tot op de dag van vandaag historici en wetenschappers in beroering brengen. Sommige hypotheses verdienen echter erkenning. Het is onze plicht, als burgers en mensen van de wetenschap, om in voor leken gemakkelijk te begrijpen bewoordingen de sleutels aan te reiken en te verklaren tot sommige obscure perioden van onze beschaving. De theorie die in dit artikel wordt belicht, zal daarom niet de diep wetenschappelijke vorm hebben die gewoonlijk in het Bulletin van de Academie der Wetenschappen te vinden is. Er zijn inderdaad openbaringen die niet verborgen kunnen blijven in de schaduwgebieden van de wetenschap, versluierd achter een litanie van harde en raadselachtige termen, ontoegankelijk voor de meesten. Het onderwerp dat ik hier durf aansnijden rechtvaardigt het gebruik van vulgarisatie volledig, want het raakt het Urbicande Netwerk of, zoals het soms wordt genoemd, Het Web (een onjuiste vertaling van de oorspronkelijke term Réseau). Urbicande, waarvan de schaduw het spook is geworden dat door onze geesten waart, verloren stad, verloren ziel; alleen al het oproepen ervan brengt zoveel geruchten terug. Wilde berekeningen, speculaties, nee! Ik durf te beweren dat het Netwerk geen mythe was, het Netwerk werd werkelijkheid, het groeide, het verontrustte Urbicande, en dat alles in de loop van een uitbreiding die de verbeelding tart. Volgens mijn hypothese, die ik kort maar grondig zal uitwerken, komt het verschijnen van het Netwerk overeen met een faseovergang die de Etherische Ruimte heeft aangetast en een evenwicht heeft verbroken dat nooit had mogen breken.

Faseovergang: een waarneembaar natuurkundig fenomeen

Voordat er iets anders gebeurt, moet ik definiëren en beschrijven wat een faseovergang is. Ik zal natuurlijk niet terugkomen op mijn werk over “The Theoretical Study of Structural Phase Transition in Low Dimension Systems” noch op mijn “Calculations Explaining Vitreous Transitions Under Pressure1). Dit zijn geheimzinnige artikelen die niet nodig zijn voor mijn demonstratie. De goed geïnformeerde lezer kan daarnaar verwijzen en zelf oordelen over de wetenschappelijke bagage die ik bezit en die door mijn gelijken wordt erkend.

De gegevens waarop mijn uitleg is gebaseerd doen een beroep op de begrippen Kracht en Energie. Het begrip Kracht kan worden vergeleken met het potentieel dat in iemands arm zit en Energie met het werk dat nodig is om de Kracht te gebruiken. Ik vraag de lezer ook om een beetje verbeeldingskracht en hoop dat je instemt met deze reis naar het hart van de materie, in het domein van het oneindig kleine, want alleen op de schaal van de molecule - een enkel punt eigenlijk - wordt de uitleg kristalhelder. Tussen moleculen bestaan namelijk krachten die interactief worden genoemd (aantrekking en afstoting). Deze krachten belasten de bestudeerde objecten met een interactionele energie, Ei genoemd. Op dezelfde manier genereren kinetische krachten die voortkomen uit thermische onrust - een blijvend fenomeen in elk element - een kinetische energie, Ec. De relatie tussen Ei en Ec definieert de drie belangrijkste toestanden van materie: als Ei veel hoger is dan Ec, dan vormen de moleculen, dicht bij elkaar, een vaste stof. Ze vormen een vloeistof als beide energieën gelijkwaardig zijn. Als Ei lager is dan Ec, vormen de moleculen een gasvormige toestand (Fig.1).

Ei > EcVaste toestand
Ei = EcVloeistoftoestand
Ei < EcGasvormige toestand

Fig.1: de verschillende toestanden van materie.

Het niveau van deze energieën is nauw verbonden met de omstandigheden van het omringende, of uitwendige, medium, zoals temperatuur en druk. Het is dus heel eenvoudig om de relatie tussen Ei en Ec te moduleren: verwarm water en het zal koken en verdampen. Triviaal gezien is het fenomeen een faseovergang, van de vloeibare naar de gasvormige toestand! We hebben een van de parameters van het externe medium gewijzigd - de temperatuur - waardoor de gelijkheid Ei = Ec verschuift naar Ei < Ec. We hebben het evenwicht verbroken dat water in zijn vloeibare vorm hield. Een faseovergang is de overgang van de ene fysische toestand naar een andere die wordt veroorzaakt door een wijziging in het evenwicht van de begintoestand.

De natuur accepteert alle faseovergangen. Deze natuur, die wij wetenschappers slecht proberen te evenaren, kan ons wonderen laten zien, soms zowel breekbaar als vluchtig, en die de vertaling zijn van een faseovergang! Neem bijvoorbeeld het wonderbaarlijke schouwspel dat de observatie van sneeuwkristallen is, breekbare splinters die op duizend manieren samenkomen en een complex en uniek netwerk vormen, een monument voor de glorie van het water (Fig.2). Deze juwelen waren voor hun ontstaan niets meer dan waterdamp, gecondenseerd 2) onder specifieke omstandigheden van temperatuur en druk.

[<ignore></ignore></ignore>Fig.2: sneeuwkristallen.<ignore></ignore>].

Een vloeistof, van welke soort dan ook, zelfs gasvormig, kan dus worden beïnvloed door een transformatie die het op spectaculaire wijze in vaste toestand brengt. De betrokken variaties kunnen zodanig zijn dat de waarnemer getuige is van de groei van een kristal, waarmee de eeuwige orde-orde dualiteit wordt gematerialiseerd.

<ignore>=====</ignore> Van faseovergang naar het Urbicande Netwerk <ignore>=====</ignore> Na de natuurkundige argumenten voor mijn interpretatie te hebben uiteengezet, zal de lezer in staat zijn de gegevens met mij te extrapoleren en de aard van de Urbicande gebeurtenissen te begrijpen: het Netwerk was de macroscopische manifestatie van een microscopisch fenomeen, een faseovergang waarbij een merkwaardige niet-palpificeerbare vloeistof condenseerde in een zichtbare kristallijne fysische toestand. Net zoals water, onder de juiste omstandigheden, sneeuw kan worden in plaats van regen, kon Urbicande in zijn kern profiteren van een uitzonderlijke toestand die de natuurkrachten vanuit hun Etherische afgrond in een gestructureerde fysieke dimensie deed tuimelen. Het ontstaan van het netwerk was de uitdrukking van een faseovergang van de Etherische Ruimte zelf!

De stad Urbicande was het epicentrum van een proces dat, tijdens een abrupte breuk in de evenwichtsvoorwaarden van de Etherische Ruimte, een veld van natuurlijke vectoren concretiseerde tot een kristal met fantastische eigenschappen. We moeten daarom deze Etherische Ruimte als geheel (plantaardig, mineraal en menselijk) beschouwen als een continu en homogeen medium waarin een mutatiepunt (volgens wiskundige R. Thom.) de breuk van een quasi-esoterisch veld naar de kant van de materie mogelijk maakte. De aanvankelijke verschijning van het kristal zou de vorm hebben aangenomen van de omtrek van een kubus. De aldus ontstane singulariteit en de begonnen expansie ervan, gevoed vanuit de oneindige bron van de Ether, gooide Urbicande in de war. Het Etherisch Kristal nam surrealistische dimensies aan! De onschuldige oorspronkelijke structuur werd inderdaad op titanische schaal vermenigvuldigd, volgens een wiskundig vastgestelde progressie:

<ignore></ignore>Un <ignore>=</ignore> (2n+1)(2n²+2n+3) / 3<ignore></ignore>

De formule die ik hier presenteer, hoewel simplistisch, brengt echter niet het expansionistische karakter aan het licht van de problemen die Urbicande beroerden en sommigen zullen waarschijnlijk de voorkeur geven aan deze formule 3):

<ignore></ignore>Un <ignore>=</ignore> (2n+1) + 4[(2n-1) + 2(2n-3) + 3(2n-5) + … + n]<ignore></ignore>

wat de leek volledig zal waarderen, want het suggereert prachtig het tragisch oneindige accent van het probleem.

Laten we, afgezien van de formule, vasthouden aan dit concept, deze buitengewone stand van zaken: de materialisatie van het Etherische Veld. Alsof een gedachte vorm zou kunnen aannemen om al zijn kracht en grootsheid uit te drukken. Net zoals de péradams 4) de pure uitdrukking van wijsheid kunnen zijn, was het Netwerk een les, een vertaling van de Natuur die boven de Mens uitstijgt.

<ignore>=====</ignore> Conclusie <ignore>=====</ignore> Mijn openbaringen, mijn redenering, mijn stelling zijn, verre van dat, pure speculatie. Ze zijn, hoewel te beknopt samengevat in dit artikel, het resultaat van een moeizame arbeid 5), van wetenschappelijk onderzoek en onderzoek ter plaatse 6). Het gebied van mijn onderzoek besloeg een groot gebied, een combinatie van wetenschap en geschiedenis en mijn visie ging soms verder dan het materialisme. Elk spoor was een geduldig verjaagde schaduw. Ik durf te hopen een bijdrage te hebben geleverd die weloverwogen zal zijn en enig licht zal werpen op de duistere gebeurtenissen die zoveel beroering hebben gebracht in Urbicande. Laten we woorden als mystificatie, hallucinatie of delirium vergeten, dat is allemaal nutteloze opwinding. Laten we in plaats daarvan nadenken en proberen de logische fundamenten van alle verklaringen vast te stellen, de basis van een argumentatie die tot rationaliteit leidt. Dan, zeker op een dag, zullen we de overtuiging, de kracht en de intelligentie hebben om dit woord te accepteren: <ignore></ignore>waarheid<ignore>/</ignore>. Professor Nered

1)
In Bulletin van de Academie der Wetenschappen, Brüsel, PASB, 178594 en 179360.
2)
Condensatie: definieert een faseovergang van de gasvormige naar de vaste toestand. Het omgekeerde proces duidt sublimatie aan.
3)
“Vergelijking door Robick”, fragment van een manuscript dat tentoongesteld wordt in de Tempel van Urbis.
4)
We verwijzen hier naar de onwaarschijnlijke berg Analogue van R. Daumal in het zuidoosten van ons continent.
5)
“De reden van het netwerk” door Pr. Nered, werk in uitvoering.
6)
Ik had de eerste intuïtie na een gesprek met een zeer charmante Alaxiaanse dame.